အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းထားသည် | ထိုင်းနိုင်ငံတော်တွင် 47 နှစ်အတွင်း အော်ဒါများနှင့် ပန်းချီးမှုလုပ်သက်သော လုပ်ရှားမှုကုမ္ပဏီ | Gison

ပစ္စည်းအရည်အသွေးကို လုပ်ရေးအဆင့်မြင့်ခြင်းနှင့် အဆင့်မြင့်ခြင်းအတွက် ထိန်းသိမ်းထားသည် | အာရွယ်နှင့် ပန်းခြီးသော အော်ဒါများနှင့် ပန်းခြီးသော လူမျိုးစုံကို 47 နှစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည် | Gison

ပစ္စည်းအရည်အသွေးကို လုပ်ရေးအဆင့်မြင့်ခြင်းနှင့် အဆင့်မြင့်ခြင်းအတွက် ထိန်းသိမ်းထားသည်

အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းထားသည်

Gison အခွင့်အရေးအကြောင်းကို ကုမ္ပဏီအရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းထားသည်

အဆိုပါအရည်အချင်းအမြင့်ကို လှုပ်ရှားရန်အတွက်, Gison နှင့် ပစ္စည်းသက်တမ်းများသည် အရည်အချင်းအမြင့်ကို အသင်းဝင်အမှတ်တံဆိပ်ပြီး အရည်အချင်းအမြင့်ကို အသင်းဝင်အမှတ်တံဆိပ်သည့် အမှတ်တံဆိပ်များကို အသင်းဝင်အမှတ်တံဆိပ်သည့် စာရင်းအတွက် အလုပ်လုပ်နိုင်သော ကိစ္စရပ်များကို အသင်းဝင်အမှတ်တံဆိပ်သည့် ကိစ္စရပ်များဖြင့် စာရင်းကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။ အသင်းဝင်အမှတ်တံဆိပ်သည့် Q&C ဌာနသည် အလုပ်လုပ်နိုင်သော နည်းလမ်းများနှင့် အရည်အချင်းအမြင့်ကို အသင်းဝင်အမှတ်တံဆိပ်သည့် အမှတ်တံဆိပ်များဖြင့် စာရင်းကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။


အဆိုပါအရည်အချင်းအလက်များကို အဆင့်အတန်းနှင့် စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်အဆိုပါအရည်အချင်းအလက်များကို အဆင့်အတန်းနှင့် စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်

အဆိုပါအရည်အချင်းအလက်များကို အဆင့်အတန်းနှင့် စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်

ကာကွယ်ရေးအင်တာနက်များကို ကျန်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများကို သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် စစ်ဆေးပြီး ပြင်ဆင်နေသည့်အချိန်များဖြင့် ပေးသွင်းနိုင်ရန်အတွက် အရည်အသွေးအပြင်းများကို လိုက်နာကျသင့်သည်။ ပစ္စည်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ထုတ်ပြန်သွားရန်အတွက် ပထမဆုံးစစ်ဆေးပြီး၊ အနောက်တစ်ခုတည်းစစ်ဆေးပြီး နောက်ဆုံးစစ်ဆေးပြီး စစ်ဆေးပြီးရှိသည့် အချိန်များကို လိုက်နာကျသင့်သည်။ အောက်ပါအချိန်ကို အရည်အသွေးအပြင်းများဖြင့် အဆင်ပြေစေချင်းစီစဉ်နိုင်ရန် အချိန်များကို လိုက်နာကျသင့်သည်။

Gison အရည်အချင်းအတွက် အရည်အချင်းအတွက်ရှိနေသော အရည်အချင်းအတွက်ရှိနေသော ဖလက်အရည်အချင်း

အဆိုပါအရည်အချင်းအလက်များကို အဆင့်အတန်းနှင့် စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်အဆိုပါအရည်အချင်းအလက်များကို အဆင့်အတန်းနှင့် စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်အဆိုပါအရည်အချင်းအလက်များကို အဆင့်အတန်းနှင့် စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျန်းမာရေးကို အရည်အသွေးများကို ရှင်းလင်းပြီး ကျန်းမာရေးအရည်အသွေးများကို အဆင်ပြေစေဖို့ ဂျပန်အကြောင်းအရာကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ CE ကို ၁၉၉၆ မှာ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အရည်အသွေးများကို ISO-9001 အဆင့်မြင့်သော အဆင့်မြင့်မှုစနစ်အောက်ကို ၁၉၉၆ မှာ အတည်ပြေစေဖို့ ခံယူပါသည်။

SGS IS-9001 လိုဂ်က္တာ
CE မှတ်တမ်း

အပြင်အဆင်မှာ အသင်းဝင်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု သတိပေးခဲ့သည်နှင့် အကောင်းဆုံးရှုံးရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ရရှိနိုင်သည်။
 
● အရည်အသွေးစိတ်သင်တန်းများကို သင်တန်းများသို့ အလွန်အမှတ်များနှင့် အရည်အသွေးစိတ်များကို အသုံးပြုသည်။
● အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းကို အကြောင်းဆုံးရှုံးရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အခြားသော စျေးနှုန်းများကို ရရှိနိုင်သည်။
● သင်တန်းများကို အသင်းဝင်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု သတိပေးခဲ့သည်။
● အစိတ်အပိုင်းများကို အကြောင်းအရာတွင် အရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်ရန်
● အကြောင်းအရာတွင် အရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်ရန် အရောင်းအဝယ်ပြန်လည်စောင့်ကြည့်နိုင်ရန်

Gison - အေရာင္းအဝယ္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အေရာင္းအဝယ္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား

Gison - အေရာင္းအဝယ္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အေရာင္းအဝယ္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား

Movies


Files Download