Υπολογίστε το φορτίο και το κιβώτιο.

Υπολογίστε το φορτίο και το κιβώτιο.

Το φορτίο υπολογίζεται με όγκο και βάρος. Οι αερομεταφορές υπολογίζονται με όγκο ή βάρος και στη συνέχεια επιλέξτε το πιο ακριβό, το μεγαλύτερο μέρος των θαλάσσιων μεταφορών υπολογίζεται με όγκο.
Η τιμή βασίζεται στη χρέωση σε ένα κιβώτιο ή σε ένα κυβικό μέτρο.
Επομένως, το φορτίο επιτυγχάνεται μόνο όταν υπολογίζεται το κιβώτιο.
Το cuft υπολογίζεται μετά τη μέτρηση του μήκους, του πλάτους και του ύψους των δοχείων και εφαρμόζεται ο παρακάτω τύπος.
A. Μήκος x Πλάτος x Ύψος (Cm) x 0,0000353 = _______ Cuft (δηλ. Cubic Feet)
B. _______ Cuft ÷ 35,315 = ______ CBM (δηλαδή Cubic Meter)

Δελτίο τύπου